Regulamin

NATURANA – Ogólne Warunki Handlowe

obowiązują od 16.12.2014

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Naturana Polska Sp. z o.o.  z siedzibą we Włocławku ul. Królewiecka4/6, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000012098  NIP 888=000-41-40 (dalej jako Sklep Internetowy). Kapitał  zakładowy  1 000 000 zł

 

I. Warunki zakupu

1. Zamówienie towarów następuje poprzez stronę internetową znajdującą się pod adresem www.sklep.naturana.pl

2.Sklep Internetowy prowadzi działalność handlową na terytorium RP.

3. Poniższe uregulowania znajdują zastosowanie do sprzedaży konsumenckiej. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która nawiązuje stosunek prawny w celach niezwiązanych ani z działalnością handlową i z działalnością gospodarczą. 

4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza w systemie Sklepu Internetowego, wymagane jest podanie adresu internetowego.Na podany adres internetowy zostanie przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

5. Osoba, która prawidłowo wypełniła formularz i złożyła zamówienie będzie uważana za Zamawiającego w rozumieniu niniejszego uregulowania.

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić za zamówiony towar w terminie 3  dni na konto bankowe podane na stronie internetowej Sklepu i w informacji mailowej albo przesyłka zostanie wysłana za pobraniem.

7. Szczegóły zamówienia zostaną podane w Instrukcji.

8. Przedstawienie produktów i cen na stronie internetowej nie jest wiążące ( nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.661kodeksu cywilnego).

9. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone informacją mailową. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Sklep Internetowy oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

10. Towary mogą zostać zamówione w każdym czasie. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni świąteczne będą rozpatrzone w pierwszym dniu roboczym.

11. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo odrzucenia formularzy błędnie lub częściowo wypełnionych.

12. Ceny towarów zostały podane w złotych polskich wraz z podatkiem VAT (ceny brutto). Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki. Przed złożeniem zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o wszystkich kosztach (cena plus koszty przesyłki), które ponosi.

13.Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do przeprowadzania akcji promocyjnych, o ile wcześniej informował o tym na swojej stronie internetowej. Zmiana ceny nie dotyczy towarów, które zostały już zamówione.

14. Do wysyłanego towaru zostanie dołączony dowód zakupu –paragon lub faktura. Zamawiający podejmuje decyzję czy chce otrzymać fakturę czy paragon.

15. Aby otrzymać fakturę należy przekazać sklepowi Internetowemu   wszelkie niezbędne dane.

16. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zawarcie umowy, do której stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumentów z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 827/2014) dalej zwana Ustawą.

17. Jeżeli zamówionego towaru nie ma w magazynie, Zamawiający zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu dostawy. W tym przypadku Zamawiający może zrezygnować z zamówienia.

18. O wysyłce towaru zamawiający zostanie poinformowany mailem. Do czasu wysyłki toawaru Zamawiający może zrezygnować z zamówienia, informując o tym Sklep Internetowy mailem.

19. Wysyłka towaru następuje w terminie do trzech dni roboczych po otrzymaniu zapłaty za towar.

 

II. Sposoby zapłaty

W Sklepie Internetowym można opłacić zamówienie w następujący sposób:

Zapłata za pobraniem doręczycielowi bądź na poczcie,

Przelew bankowy na konto Naturana Polska Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Królewiecka 4/6 Numer konta bankowego: 59 1240 1981 1111 0010 4490 2790

Uwaga ! Sklep Internetowy nigdy nie przesyła informacji o tym, że uległ zmianie numer rachunku bankowego a płatność powinna nastąpić niezwłocznie na nowe konto bankowe. Jeżeli Zamawiający otrzyma tego typu informację powinien nie odpowiadać i nie płacić ale poinformować o tym fakcie Sklep Internetowy mailem wysłanym na adres sklep@naturana.pl.

 

III. Koszty dostawy

1.Dostawa ma miejsce na terytorium RP.

  • Firma Kurierska GLS (Dostawa następuje w terminie 1-3 dni roboczych),

Przedpłata na konto .....................................15 PLN,

Za pobraniem................................................17 PLN,

W przypadku zamówienia towarów, których wartość przekracza 200 zł, koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy (dostawa przez Firmę Kurierską GLS)

  • Inna firma kurierska ( zgodnie z życzeniem Zamawiającego) - Czas dostawy i koszty zostaną ustalone indywidualnie).

2. Niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Zamawiającego  z chwilą, w której towar został mu dostarczony. Jeżeli Zamawiający sam wybrał dostawcę, ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą przekazania towaru dostawcy.

3. Jeżeli przesyłka wysłana za pobraniem nie zostanie odebrana, następna przesyłka skierowana pod ten sam adres zostanie zrealizowana po wcześniejszej zapłacie.

 

IV. Zwrot (prawo odstąpienia)

1. Prawo odstąpienia

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania powodów odstąpienia od umowy.

Termin ten rozpoczyna się w dniu, w którym Zamawiający otrzymał towar w posiadanie.

W celu wykonania prawa odstąpienia Zamawiający powinien poinformować o tym sklep przez złożenie oświadczenia ( wysłanego pocztą lub przez Internet).  Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu zostaje zachowany w dniu, w którym Zamawiający wysłał oświadczenie.

2. Następstwa wykonania prawa odstąpienia

W przypadku odstąpienia od umowy wszelkie płatności zostaną zwrócone, za wyjątkiem kosztów, które powstały na specjalne życzenie Zamawiającego. Do zwrotu dochodzi niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje w ten sam sposób co płatność.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodnie z Art.27 Ustawy może wyglądać następująco:

„Oświadczam/oświadczamy, że odstępuję/odstępujemy od umowy sprzedaży następujących towarów ........................................................................................................................................

Data zawarcia umowy sprzedaży/Data odbioru towaru*...................................................................

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów*..................................................................................

Adres konsumenta/konsumentów*................................................................................................

Podpis konsumenta/konsumentów*.................................................................(tylko jeżeli dokument powstaje w formie papierowej)

Data:............................................................................................................................................

*  niepotrzebne skreślić

3. Zwracany towar należy przesłać na adres Naturana Polska Sp. z o.o. ul.Królewiecka 4/6, 87-800 Włocławek z informacją: „Zwrot –Sklep Internetowy”, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od poinformowania o wykonaniu prawa odstąpienia.

3a. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki ponosi Zamawiający. Koszty te szacuje się na 25 zł.

3b.Za  nieuzasadnione użycie towaru obniżające jego wartość odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

4. Jeżeli towar miał etykietę, zwrot nie noszącego śladów używania towaru jest możliwy tylko z etykietą.

5. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie jest możliwe, jeżeli towar wykonano na specjalne zamówienie.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep Internetowy zwraca wszystkie płatności w terminie 14 dni od powzięcia informacji o odstąpieniu od umowy, zachowując ten sam sposób płatności.

7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu towaru lub otrzymania dowodu zwrotnego nadania towaru.

8. Towar powinien zostać zwrócony w terminie 14 dni od wykonania prawa odstąpienia.

9. Towary zwrócone za pobraniem nie będą przyjmowane.

10. Nie jest możliwy zwrot towaru w sklepie firmowym lub partnerskim.

 

V. Warunki reklamacji

1. Aby dokonać reklamacji należy okazać zamówienie bądź dowód zapłaty.

2. Reklamacja może nastąpić poprzez wypełnienie formularza : 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od zwrotu reklamowanego towaru. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji nastąpi drogą mailową w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.

4.Sklepy partnerskie i firmowe nie przeprowadzają postępowań reklamacyjnych.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty przesyłki zostaną Zamawiającemu zwrócone.

6. Reklamacja nie będzie uzasadniona gdy badanie towaru nie wykaże odpowiedzialności Sklepu Internetowego.

 

VI. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.

3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie,  będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.

5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie w dniu ich publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
  2. Sklep Internetowy ma prawo zmienić warunki handlowe. Zmiana warunków handlowych wchodzi w życie z upływem 7 dni od jej ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zmienione warunki handlowe znajdują zastosowanie tylko do stosunków, które zostały nawiązane po wejściu w życie nowych warunków handlowych.
  3. Do ogólnych warunków handlowych i umów sprzedaży stosuje się prawo polskie.
  4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.
  5. Nie jest dozwolone dostarczanie przez Zamawiającego do Sklepu Internetowego treści niezgodnych z prawem.
  6. Wszelkie oznaczenia produktów i producentów stanowią znaki towarowe producentów i są wykorzystywane jedynie w celach handlowych.

 

Nasze marki