Zapraszamy do sklepu NATURANA POLSKA
]
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego NATURANA POLSKA

 

 § 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego
Polityka prywatności – Zapoznaj się z Polityką Prywatności: Zobacz więcej
Sklep – sklep internetowy NATURANA POLSKA - prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem sklep.naturana.pl
Sprzedawca – Naturana Polska Sp. z o.o.
ul. Królewiecka 4/6 87-800 Włocławek

Wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000012098 • NIP 8880004140 • REGON 910010391.
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł.
E-mail: sklep@naturana.pl

§ 2 KONTAKT Z NATURANA POLSKA Sp. z o.o.

Naturana Polska Sp. z o.o.
ul. Królewiecka 4/6

87-800 Włocławek
NIP 8880004140
E-mail: sklep@naturana.p

 

 § WYMAGANIA TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

– urządzenie z dostępem do Internetu
– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 Dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W NATURANA POLSKA Sp. z o.o.

– Ceny produktów widoczne w Sklepie są cenami brutto.
– Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w sklepie: cena za towar oraz, jeśli ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
– Wybrany produkt należy dodać do koszyka.
– Następnie Kupujący wybiera sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne
   do zrealizowania złożonego zamówienia.
– Zamówienie z opcją zapłaty przedpłatą zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego,
   zamówienie płatne u kuriera wymagają dodatkowego potwierdzenia poprzez kliknięcie w link otrzymany za sklepu.
– Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
– Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej
   w momencie dostarczenia towaru.
– Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie
   swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5  METODY PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
– przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Za pomocą karty płatniczej:
– Visa
– Visa Electron
– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro

Za pośrednictwem platformy płatniczej:
– Płatności Shoper

– Za pobraniem (gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego).

– Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.


W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 5 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 § REALIZACJA ZAMÓWIENIA

– Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad
– Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
– W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
– W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane
   w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:  Polska
Poza granice kraju po uprzednim uzgodnieniu kosztów dostawy. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 § 7  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

– w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż
   przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

– w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia,
   inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy
   w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,  które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:Naturana Polska Sp. z o.o. ul. Królewiecka 4/6, 87-800 Włocławek, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8  REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Naturana Polska Sp. z o.o., ul. Królewiecka 4/6, 87-800 Włocławek

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

– mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.  Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

– pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

– bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

– internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 9 ZASTRZEŻENIA

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych
i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Formularz odstąpienia od umowy w PDF, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

Przejdź do formularza zwrotu:

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl